תפקידו של קורס זה לאפשר למרצים מרחב לדיונים ושיתופי פעולה ביניהם, וכן גישה לפורום התמיכה של חברת השתלמוודל.